ALGEMENE VOORWAARDEN RENTAIR (VERSIE 01.06.2019)

Artikel 1 - Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contacten, aanbiedingen, overeenkomsten (zowel m.b.t. verhuur als verkoop) en de uitvoering ervan tussen de BVBA Rent Air, met handelsnaam ‘Rentair’, met ondernemingsnummer 0896.292.173 en met maatschappelijke zetel te 1980 ZEMST, Hoge Buizen 59, met telefoonnummer: +32 800 24 511 en e-mail: info@rentair.be (hierna Rentair), en haar klant(en).

1.2 De toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk en in zijn globaliteit uitgesloten, ook al zouden deze voorwaarden stellen te zullen primeren op onderhavige voorwaarden. Onder geen enkel beding zal de rechtsverhouding tussen Rentair en de klant, of enige andere derde partij beheerst kunnen worden door andere (algemene) voorwaarden dan onderhavige algemene voorwaarden van Rentair.

1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit deze voorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Rentair wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de klant daar aan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

1.4 Rentair behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In geval van wijziging brengt Rentair de wijziging schriftelijk (per email of per brief met in bijlage de gewijzigde tekst of met verwijzing naar de vindplaats van de gewijzigde tekst) ter kennis van de klant. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de vijftien dagen na kennisgeving van de wijziging, wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde voorwaarden en binden deze de klant voor de toekomst.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Rentair zijn geheel vrijblijvend en binden Rentair op geen enkele wijze.

2.2 Een offerte of aanbieding vervalt indien het materieel waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd (tijdelijk) niet meer beschikbaar is.

2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen aanbiedingen en offertes, primeert steeds de offerte opgemaakt door Rentair. Indien er met betrekking tot dezelfde overeenkomst zowel een offerte is opgesteld, als een overeenkomst werd gesloten tussen partijen, dan is, ingeval van tegenstrijdigheid, de inhoud van de overeenkomst bepalend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen Rentair en de klant komt schriftelijk tot stand doordat de klant – door ondertekening daarvan – ingaat op een schriftelijke offerte of door ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst.

3.2 De overeenkomst kan ook tot stand komen wanneer de klant aan Rentair schriftelijk (per mail of via de website of webshop van Rentair) of mondeling opdracht geeft, bestelling of reservering doet en Rentair na ontvangst hiervan, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan. In geval van bestelling via de webshop van Rentair, ontvangt de klant een overeenkomst en factuur per e-mail, alsook een kopie van huidige algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Inhoud van de Overeenkomst

4.1 De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de specifieke voorwaarden opgenomen in de overeenkomst en hetgeen in huidige algemene voorwaarden is bepaald.

4.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van Rentair, of namens Rentair gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Rentair slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door deze hiertoe gemachtigde personen, schriftelijk zijn bevestigd.

4.3 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte gegevens, aanvaardt Rentair geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

4.4 Geringe afwijkingen van de overeenkomst door Rentair zijn toelaatbaar, voor zover de door Rentair te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt en tenzij dit betrekking heeft op een essentiële vereiste waarvan de klant vóór de totstandkoming van de overeenkomst een schriftelijke opgave heeft gedaan.

4.5 Slechts indien de klant aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de overeenkomst en/of de door Rentair verstrekte gegevens, dat de klant in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden. Rentair is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

4.6 Rentair is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren (derde verhuurder).

Artikel 5 - Herroepingsrecht

De klant kan een overeenkomst uitsluitend schriftelijk herroepen of wijzigen indien deze herroeping of wijziging Rentair heeft bereikt, alvorens Rentair is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de overeenkomst, m.n. vóór het tijdstip waarop het materieel door Rentair aan de klant wordt overhandigd, indien is bedongen dat klant het materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen, of vóór het tijdstip waarop het materieel bij Rentair voor vervoer wordt geladen, indien is bedongen dat Rentair de aflevering van het materieel verzorgt. De klant erkent uitdrukkelijk dat de klant zijn herroepingsrecht verliest zodra feitelijke uitvoering is gegeven aan de overeenkomst door Rentair.

Artikel 6 – Huurperiode en opzegging

6.1 In geval een huurovereenkomst werd bedongen, vangt de huurtermijn aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen, en meer specifiek (i) indien is bedongen dat de klant het materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen, op het tijdstip waarop het materieel door Rentair aan de klant wordt overhandigd en (ii) indien is bedongen dat Rentair de aflevering van het materieel verzorgt, op het tijdstip waarop het materieel bij Rentair voor vervoer wordt geladen. In beide gevallen zal de klant de afleverbon voor akkoord ondertekenen, waarbij de klant deze voorwaarden aanvaardt.

6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, loopt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, zij het dat het de minimale huurtermijn 1 (één) week bedraagt, of, indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten (via de webshop van Rentair), minimaal 2 (twee) weken.

6.3 De huurtermijn eindigt feitelijk:

 1. Indien is bedongen dat de klant het materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de klant aan Rentair is overhandigd, tegen afgifte van een ophaalbon;
 2. Indien is bedongen dat Rentair het ophalen van het materieel verzorgt: na schriftelijke opzegging van het materieel door de klant, op de datum zoals in deze opzegging is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn en formaliteiten als opgenomen in de artikels 6.5 en 6.6.
 3. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die schriftelijk door Rentair aan de klant wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.

6.4 De huurperiode mag, tot aan de schriftelijke opzegging, zowel schriftelijk als telefonisch door de klant worden verlengd.

6.5 Opzegtermijn - Opzeggingen dienen steeds vóór 12.00 uur ‘s middags op een werkdag te gebeuren. De opzegtermijn bedraagt voor beide partijen ten minste 2 (twee) werkdagen en gaat in daags nadat de opzegging is gegeven. Indien een opzegging na 12u00 ’s middags gebeurt dan zal de opzegtermijn pas 2 (twee) werkdagen later ingaan. Indien de opzeggingstermijn op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag komt te verstrijken, zal deze pas uitwerking hebben op de eerstvolgende werkdag. De opzegging dient te gebeuren conform de opzegformaliteiten bepaald in artikel 6.7, bij gebreke waaraan Rentair geenszins verplicht is de opzegging te aanvaarden. De administratie van Rentair is ten aanzien van de vraag of, wanneer en tegen welke datum is opgezegd, doorslaggevend. Het materieel dient op datum van ophaling klaar te staan.

6.6 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden opgezegd (gedeeltelijke opzegging). De hiermee gemoeide aan- en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de klant. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één van de in dit artikel omschreven wijzen.

6.7 Opzegformaliteiten - De opzegging dient door de klant te gebeuren per e-mail aan info@rentair.be verzonden te worden en dient de volgende gegevens te bevatten:

 • gegevens van de klant
 • contractnummer
 • omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding)
 • gewenste einddatum
 • ophaallocatie
 • naam en telefoonnummer contactpersoon per ophaallocatie
 • indien van toepassing: vindplaats sleutel
 • meldpunt voor chauffeur van Rentair

Artikel 7 - Levering en risico

7.1 Rentair levert enkel in België. Als de klant een leveringsadres in een ander land opgeeft mag Rentair zonder opgave van reden de bestelling weigeren.

7.2 De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en binden Rentair niet. Rentair tracht echter zoveel mogelijk de opgegeven leveringstermijn in acht te nemen. Indien de bestelling via de website van Rentair wordt gedaan, houdt Rentair de klant op de hoogte van de status van de bestelling. De klant ontvangt tevens een e-mail van de logistieke afdeling van Rentair waarin de levering en ophaling wordt bevestigd.

7.3 Bij overschrijding van de leveringstermijn zal Rentair zich inspannen om binnen een redelijke termijn te leveren, welke termijn in ieder geval niet korter dan 2 (twee) werkdagen is, gerekend vanaf de dag na de opgegeven leveringstermijn.

7.4 Slechts na overschrijding van de volgens artikel 7.2 overeengekomen of volgens artikel 7.3 gestelde uiterlijke termijn, is de klant gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Rentair is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden bij overschrijding van de leveringstermijnen.

7.5 Rentair heeft het recht om in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. Voor zoveel als mogelijk zal dit in overleg gebeuren met de klant. In geval van levering in gedeelten heeft Rentair het recht om de reeds geleverde zaken onmiddellijk en afzonderlijk te factureren.

7.6 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de klant:

 1. bij ophaling door de klant bij Rentair: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
 2. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.

7.7 Het bezorgen van het materieel door Rentair wordt gepland tussen 08.00 uur en 16.30 uur. Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen. Rentair bezorgt uitsluitend tot aan de oprit van de klant, of werfinrit en uitsluitend op het gelijkvloers en de locatie dient voor een vrachtwagen bereikbaar te zijn.

7.8 De klant wordt geacht het materieel bij aanvang van de overeenkomst in goede, schone deugdelijke staat te hebben ontvangen. Bij verhuur dienen eventuele gebreken aan het materieel te worden weergegeven op de afleverbon, die mede als omstandige plaatsbeschrijving in de zin van art. 1731 BW geldt. Indien er nadien bepaalde klachten zijn, dient de klant dit direct aan Rentair te melden (zie ook art. 15) en haar in staat te stellen dit op te heffen. Hiertoe dient de klant het materieel periodiek te controleren op gebreken. Indien het materieel defect is, zal de klant direct ieder gebruik staken en Rentair hiervan onmiddellijk inlichten. De klant is niet gerechtigd een eventueel ontstaan gebrek zelf te repareren, behoudens waar het gaat om dagelijks, gering onderhoud dat door en voor rekening van de klant zal geschieden (artikel 8.4). Laat de klant één en ander na dan is de klant gehouden aan Rentair de schade die deze hierdoor lijdt te vergoeden. Bij verkoop dienen verborgen gebreken uiterlijk binnen de 8 (acht) dagen na levering schriftelijk te worden meegedeeld aan Rentair. De zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij levering aan Rentair kenbaar gemaakt te worden op de afleverbon, bij gebreke waaraan de klant geacht wordt deze aanvaard te hebben. Voor wat consumenten betreft, gelden de afwijkende regels zoals vervat in de artikel 1649bis e.v. B.W.

Artikel 8 – Teruggave na verhuur en risico

8.1 Teruggaveverplichting – Bij verhuur is de klant verplicht het gehuurde materieel bij het einde van de huur weer aan Rentair ter beschikking te stellen in dezelfde goede staat van onderhoud, zonder gebreken en gereinigd, zoals de klant deze ontvangen heeft.

8.2 Indien is overeengekomen dat het gehuurde materieel door Rentair wordt opgehaald, dient de klant er zorg voor te dragen dat de zaken op de opgegeven locatie klaar staan op de begane grond (oprit/werfinrit) en dat deze locatie bereikbaar is met een vrachtwagen. De klant dient er tevens voor te zorgen dat er op het afgesproken ophaalmoment iemand aanwezig is voor teruggave van de gehuurde zaken. Indien bij het ophalen niemand aanwezig is, kan Rentair de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de klant is achtergelaten, rust de bewijslast hiervoor uitdrukkelijk op de klant. Extra arbeidstijd of kosten door onvoldoende sorteren en/of niet reinigen kunnen door Rentair aan de klant in rekening worden gebracht. Deze extra kosten bestaan in ieder geval uit de huurprijs voor de duur van 1 (één) dag, alsmede uit de extra transportkosten en extra manuren voor schoonmaak.

8.3 Na het beëindigen van de huurovereenkomst, blijft de klant tot op het ogenblik van ophaling door Rentair van het gehuurde materieel verantwoordelijk voor het materieel en blijft de klant derhalve ook aansprakelijk voor schade of verlies.

8.4 Bij ophaling door Rentair wordt Rentair niet geacht het gehuurde materieel met het oog op transport te controleren. Gehuurde zaken worden steeds na retourneming op het bedrijf van Rentair gecontroleerd. Als de klant bij de controle aanwezig wil zijn, dient de klant te melden, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (uiterlijk binnen de 2 (twee) werkdagen na retourneming). Als vervuiling of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de klant daarbij aanwezig was, is de controle door Rentair bindend, en zullen de kosten hiervan aan de klant worden doorgerekend. Deze kosten bestaan in ieder geval uit de huurprijs voor de duur van 1 (één) dag, alsmede uit de extra manuren voor schoonmaak.

8.5 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de klant ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten (of eventueel het eigen risico) aan de klant doorgerekend. Indien de klant geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door Rentair bindend.

Artikel 9 - Prijzen en overige kosten

9.1 Prijzen worden vermeld exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, alsook exclusief eventueel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, zoals kosten voor transport, brandstofkosten, kosten voor montage en demontage, alsmede uit de extra transportkosten en extra manuren voor schoonmaak, herstellingen en dergelijke. Rentair verstrekt de klant de prijs van al deze extra kosten en indien het onmogelijk is deze kosten te berekenen, verstrekt Rentair informatie omtrent de manier waarop deze kosten zullen berekend worden of verstrekt zij in ieder geval de informatie dat dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.

9.2 Indien het materieel door Rentair op de door de klant gewenste locatie wordt gemonteerd of wordt gedémonteerd, dan zijn de kosten hiervan voor rekening van de klant. Deze kosten worden berekend op basis van een uurtarief. De hoogte hiervan is weergegeven op de ten tijde van het ingaan van de overeenkomst geldende prijzen, welke bij de klant als zodanig bekend zijn. Het aldaar weergegeven uurtarief geldt exclusief omzetbelasting en eventuele reis- en verblijfskosten.

9.3 Bij verhuur is Rentair gerechtigd gedurende de looptijd van de overeenkomst de huurprijs en de overige kosten en voorwaarden van de overeenkomst aan te passen, op voorwaarde dat wijzigingen gebaseerd op elementen die afhankelijk zijn van de wil van Rentair, enkel kunnen geschieden door het wijzigen van de prijslijst nadat deze aan de klant werd voorgelegd en deze – binnen een redelijke termijn van 14 (veertien) dagen – de mogelijkheid heeft gehad de overeenkomst zonder kosten of schadevergoeding te beëindigen.

Artikel 10 – Waarborgsom

Bij verhuur is Rentair gerechtigd een waarborgsom te vragen alvorens het gehuurde materieel aan de klant ter beschikking te stellen. Op de waarborgsom wordt geen rente vergoed. De waarborgsom wordt aan het einde van de huurtermijn en nadat de klant het gehuurde – in goede staat van onderhoud en deugdelijk functionerend – aan Rentair ter beschikking heeft gesteld, aan de klant terugbetaald, zo nodig onder aftrek van hetgeen de klant nog aan Rentair is verschuldigd.

Artikel 11 – Garantie

Rentair waarborgt het geleverde materieel bij verkoop afhankelijk van en beperkt tot de garantievoorwaarden toegestaan door de fabrikant(en) aan Rentair.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

Bij verkoop blijft het geleverde materieel eigendom van Rentair zolang de volledige prijs (in hoofdsom, intresten en kosten) niet integraal werd voldaan.

Artikel 13 - Betaling

13.1 Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle facturen van Rentair betaalbaar 30 (dertig) dagen na factuurdatum.

13.2 Rentair aanvaardt alle betaalmiddelen die op haar webshop staan vermeld. Indien de klant betaalt met een creditkaart of een bankkaart en de uitgever van de kaart weigert in te stemmen met de betaling aan Rentair, is Rentair niet verantwoordelijk voor vertragingen en de eventuele gevolgen van deze vertragingen bij de levering of niet-levering van het materieel. De naam op de bankkaart of creditkaart moet overeenkomen met de naam van de persoon welke de bestelling maakt in de webshop. Teneinde een veilige online betalingsomgeving te creëren, maakt Rentair gebruik van de diensten van de in online betalingen gespecialiseerde firma Mollie (www.mollie.com).

13.3 Elke factuur dient schriftelijk te worden geprotesteerd binnen een termijn van 10 (tien) dagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt te zijn aanvaard.

13.4 Elke niet-tijdig betaalde factuur zal vanaf de vervaldatum van de factuur nalatigheidsinteresten opleveren aan 10% per jaar. Naast voormelde nalatigheidsinteresten, geeft elke niet-tijdig betaalde factuur - van rechtswege en zonder ingebrekestelling - aanleiding tot de betaling van een forfaitaire vergoeding van 40,00 euro voor invorderingskosten, en een schadevergoeding van 10% van het totale factuurbedrag, zulks onverminderd de verplichting van de klant om Rentair bovendien de werkelijk geleden schade in hoofde van Rentair integraal te vergoeden.

Artikel 14– Overige verplichtingen van de klant

14.1 Veiligheid, gebruiksrisico’s & verzekering - Rentair verstrekt gebruiksaanwijzingen en plaatst waarschuwingstekens aan het materieel waar dit nodig is. De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het materieel en is ervan op de hoogte dat het materieel ernstige verwondingen of anderszins kan veroorzaken aan de klant, diens hulppersonen en/of derden, alsmede brand en dergelijke. De klant verklaart alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen ter voorkoming van deze risico’s. De klant dient te waken voor overbelasting. De klant, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de klant het materieel bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het materieel aanwezige of aan het materieel bevestigde, gebruikersinstructies en/of overige handleidingen en volgens deze te handelen.

Alle in verband met de realisering van deze risico’s ontstane schade is louter aan de klant zelf toerekenbaar. Rentair is hiervoor niet aansprakelijk en de klant dient deze risico’s zelf deugdelijk te verzekeren.

De klant garandeert tevens de juiste brandstof en olie te gebruiken, alsmede een juiste stroomvoorziening voor de elektromotor. Enkel diesel volgens de norm DIN EN 590 (= diesel extra) mag in de dieselgestookte machines getankt worden. Indien de klant zelf opvult, dient er bij retour van de machines een leveringsbon van de dieselleverancier voorgelegd te worden. Opgelet: de kleinere stroomgroepjes tot en met 6kVA worden opgevuld met benzine Euro 95. Schade aan de machine door verkeerd brandstofgebruik is steeds ten laste van de klant.

14.2 Verbod op onderverhuur of ingebruikgeving aan derden – Bij verhuur verplicht de klant zich ertoe Rentair ten allen tijde toegang tot het materieel te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Rentair hiervoor te vrijwaren. Het is de klant niet toegestaan het materieel geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven, dan wel huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een personenassociatie of rechtspersoon. Indien de klant hiermee in strijd handelt, dan is de klant aan Rentair een boete verschuldigd van 5 (vijf) maal de weekhuur, en dit per dag zolang de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Rentair om nakoming, dan wel ontbinding van de overeenkomst te vorderen, alsmede onverminderd de verplichting van de klant aan Rentair de werkelijke schade te vergoeden.

14.3 Preventie – Bij verhuur is de klant verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.

14.4 Onderhoud – Bij verhuur is de klant verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Onder dagelijks onderhoud wordt in ieder geval verstaan het dagelijks controleren van het oliepeil, en waar nodig aanvullen van motorolie. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van Rentair en zijn de kosten voor rekening van de klant. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het materieel is niet toegestaan. Servicebeurten gebeuren door en voor rekening van Rentair. De klant garandeert de apparatuur tijdig aan Rentair voor servicebeurten aan te bieden.

14.5 Personeel - Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van de klant. De klant vrijwaart Rentair en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid.

Artikel 15 – Schade en verlies

15.1 Schade aan het materieel dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Rentair te worden gemeld.

15.2 Bij verhuur is de klant, in geval van diefstal/verlies van het materieel, verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Rentair te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is klant verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Rentair te overleggen.

15.3 Alle eventueel aan het materieel ontstane schade door onjuist gebruik daarvan en/of niet nakoming van voor de klant geldende verplichtingen en/of verlies van het materieel (door welke oorzaak of in welke vorm dan ook), is volledig voor rekening van de klant en blijft steeds ten laste van de klant. In geval van huur dient de klant deze schade aan Rentair te vergoeden tegen de werkelijke kosten van herstel, ook indien deze in eigen beheer worden verricht en dit op basis van het uurtarief zoals bedoeld in artikel 9.3. Indien herstel naar de mening van Rentair niet mogelijk is, dient de klant de schade te vergoeden tegen de op dat moment geldende kosten ter vervanging van het gehuurde. Een en ander geldt onverminderd de verplichting van de klant om alle overige schade, waaronder winstderving (ontstaan door het tijdelijk niet in staat zijn om het gehuurde te verhuren) en kosten aan Rentair integraal te vergoeden.

15.4 De eventueel door of namens Rentair gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het materieel, komen rechtstreeks voor rekening van de klant. De klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de klant wordt uitgevoerd, door een door Rentair aangewezen erkend expertise-bureau, indien dit door Rentair wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Rentair zelf.

Artikel 16 - Vervoer

16.1 Bij verkoop gebeurt het vervoer van het materieel op kosten en risico van de klant. Ook bij verhuur draagt de klant gedurende de gehele huurperiode en tot ophaling ervan door Rentair (zie art. 8.3) verantwoordelijkheid voor het gehuurde goed. Zoals bepaald in artikel 8 dient de klant de gehuurde zaken te verpakken in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport, met name zoals deze door Rentair bij de klant werden afgeleverd. Het is de klant in geen geval toegestaan om het materieel naar een andere locatie (te laten) transporteren.

16.2 Indien op verzoek van de klant bij het laden/lossen, aan – of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Rentair, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de klant.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid Rentair

De aansprakelijkheid van Rentair is uitdrukkelijk beperkt tot haar eigen zware of opzettelijke fout. Het bedrag van haar aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Rentair is in geen geval aansprakelijk indien schade is ontstaan doordat de klant aan Rentair onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt of wanneer de klant de gebruiksaanwijzingen en richtlijnen (zoals o.a. opgenomen in huidige algemene voorwaarden of in de specifieke contractvoorwaarden) niet correct heeft nageleefd.

Artikel 18 – Vrijwaring

De klant vrijwaart Rentair voor eventuele aanspraken van derden, medewerkers van de klant, daaronder mede begrepen, op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak. Indien Rentair uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is de klant gehouden Rentair (al dan niet in rechte) bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de klant in dat geval mag worden verwacht. Mocht de klant in gebreke blijven om adequate maatregelen te nemen, is Rentair gerechtigd daartoe zelf over te gaan zonder ingebrekestelling. Alle kosten en schade aan de zijde van Rentair en derden daardoor ontstaan, zijn integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 19 – Ontbinding

Indien de klant op welke wijze dan ook tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de koop- of huurovereenkomst of naar aanleiding van diens opzegging, is Rentair gerechtigd deze onmiddellijk te ontbinden. In dat geval is de klant gehouden het materieel onmiddellijk en op eerste verzoek aan Rentair ter beschikking te stellen. De klant is verplicht aan Rentair de door Rentair gewenste medewerking te verlenen. De klant machtigt Rentair bij voorbaat toegang tot de onderneming of de locatie waar het materieel zich bevindt te verstrekken teneinde Rentair in staat te stellen het materieel op te halen. Mocht de klant aan één en ander om welke reden dan ook geen gevolg geven, is de klant aan Rentair een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het totale factuurbedrag, zulks onverminderd de verplichting van de klant om de werkelijke schade in hoofde van Rentair te vergoeden.

Artikel 20 - Overmacht

20.1 Indien Rentair enige verplichting jegens de klant niet kan nakomen wegens overmacht, heeft Rentair het recht de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, met een maximum van 2 (twee) maanden. Na deze 2 (twee) maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk op te zeggen. Rentair is in geen geval gehouden tot enige schadevergoeding indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen heeft kunnen nakomen.

20.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden - niet limitatief - verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, elke omstandigheid buiten de macht van Rentair, die van zodanige aard is dat naleving van de overeenkomst in alle redelijkheid niet van Rentair gevraagd kan worden. Hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, oproer, oorlog, daden van terrorisme en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Rentair, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

20.3 Rentair heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Rentair haar verplichtingen had moeten nakomen. Voor zover Rentair ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Rentair gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 – Intellectuele eigendomsrechten

De website en webshop van Rentair, inclusief alle daarop aanwezige teksten en afbeeldingen, alsook de communicatie en het logo van Rentair zijn intellectuele eigendom van Rentair en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op welke wijze dan ook worden gebruikt, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Rentair.

Artikel 22 - Privacy

22.1 Rentair respecteert de regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, zoals deze van toepassing zijn. Rentair verwijst verder naar haar privacy verklaring die geconsulteerd kan worden op www.rentair.be. De inhoud van de onlinecommunicatie tussen de klant en Rentair is vertrouwelijk.

22.2 In de mate waarin nodig, gaat de klant ermee akkoord dat Rentair diens persoonlijke gegevens mogen gebruiken voor het verlenen van haar diensten en dat Rentair voornoemde persoonlijke gegevens mag delen met elke entiteit die haar diensten ondersteunen, zoals o.a. onderaannemers op wie Rentair beroep zou doen.

22.3 De klant heeft steeds kosteloos recht op inzage in de gegevens die op de website of webshop van Rentair zijn opgeslagen. De klant kan te allen tijde zijn gegevens laten wijzigen of verwijderen, door desbetreffend een verzoek per email zenden naar info@rentair.be.

Artikel 23 – Ongeldigheid of nietigheid

Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van onderhavige algemene voorwaarden primeert de Nederlandse tekst, die de enige authentieke is.

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

24.1 Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen Rentair en de klant wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten, net zoals de (verwijzings-)regels van internationaal privaatrecht.

24.2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk. Als de klant een klacht heeft, kan deze per e-mail doorgeven aan info@rentair.be of via telefoonnummer 0800-24544 waarbij het probleem zo duidelijk mogelijk dient te worden uiteengezet. Rentair tracht uiterlijk binnen de 10 (tien) werkdagen een antwoord te formuleren op de klacht.

24.3 Enkel de rechtbanken te Brussel zijn bevoegd om een geschil tussen Rentair en de klant te beslechten.